Thông Báo Pháp Lý

Thông Báo Pháp Lý :

Các thông tin, hướng dẫn đăng tải trên trang web này được cung cấp như một hướng dẫn chung và do vậy không nên được sử dụng thay thế cho tư vấn chính thức. Baolixivietnam luôn cố gắng duy trì và cập nhật tất cả các thông tin, hướng dẫn này, nhưng thiếu sót đôi khi vẫn có thể xảy ra.

Việc kết nối tới các trang web khác thông qua trang web của chúng tôi chỉ là giúp thuận tiện cho người truy cập và do đó không có nghĩa Baolixivietnam xác nhận hay đảm bảo tính xác thực, đúng đắn của các trang web đó.

Baolixivietnam không chịu trách nhiệm về các hậu quả do việc sử dụng các thông tin, hướng dẫn đăng tải trên trang web này và/hoặc trên bất kỳ trang web nào được kết nối từ trang web này.

Các nội dung của trang web này được bảo vệ bởi bản quyền. Baolixivietnam chỉ cho phép người truy cập tiếp nhận, phát tán và sử dụng những thông tin, hướng dẫn cho mục đích phi thương mại. Trong mọi trường hợp, pháp luật đòi hỏi người dùng trích dẫn đầy đủ nguồn khi sử dụng thông tin từ trang web này.